Fastighetskarta över Södra Vings socken

Allmän beskrivning
GSD-Fastighetskartan i rasterform gör det möjligt att presentera fastighetskartan som digital kartbild på en dator, t.ex. som bakgrundsbild. Den digitala kartbilden innehåller det som ingår i den tryckta kartan, inklusive ett infärgat ortofoto men exklusive referensnäten.

Bilderna kan även användas för framställning av följdprodukter och som indata till geografiska informationssystem.

Innehåll
Rasterbilden innehåller samma information, med samma utseende, som den tryckta Fastighetskartan. Detta är nivåkurvor och terrängformationer, bebyggelseområden och byggnader, vägar och järnvägar, ledningar, mark och vegetation, vatten och vattendrag, administrativa gränser samt bestämmelser om natur- och kulturvård, militära områden och fornlämningar.

Produkten utgörs av en fil där hela innehållet lagts ihop till en 8-bits bild. Vid framställningen av 8-bits bilden har en kantutjämning skett.

Geografisk täckning
GSD-Fastighetskartan i rasterform har samma täckningsområde som den tryckta fastighetskartan

Kvalitetsbeskrivning Lägesnoggrannhet
Den geometriska noggrannheten för rasterbilderna är densamma som för den tryckta kartan. Det innebär för fastighetskartan cirka 2 meter för distinkta objekt. För vissa övriga objekt gäller inte denna lägesnoggrannhet.

Rasterbilden för en 5×5 km-ruta är 5 000 x 5 000 pixlar. Detta innebär att upplösningen för de digitala kartbilderna är 1 meter på marken och 100 (m i kartskalan 1:10 000.

Aktualitet
GSD-Fastighetskartan i rasterform framställs vid beställning från vår databas. Denna databas ajourhålls kontinuerligt vad gäller fastighetsindelningen. Den topografiska informationen har en periodisk ajourhållning där tidsintervallen är beroende av objektslag. Senast tillgängliga ortofoto ingår i produkten.

Klicka på kartan för att få fram detaljerad vy:
(Om förstoringen inte fungerar kan man ladda ned kartan genom att klicka med högerkappen och välja ”Spara som”) och sedan titta på den nedladdade filen.

Här finns kartan