Förtexter till boken Ödetorp i Södra Ving

Södra vings torp i bilder
https://www.flickr.com/photos/ sodra_ving

Karta södra vings torp
https://www.flickr.com/photos/ sodra_ving/map

Förord till första och andra upplagan

I Södra Vings socken har funnits ca 200 torp, soldattorp,
backstugor eller undantagsstugor. Av dessa har några
friköpts och blivit självständiga gårdar. Andra har sålts
till sommarställen och gått en ny blomstring till mötes.
De allra flesta är dock utplånade och det är dessa som om-
talas i boken.
Den angivna numreringen motsvarar de nummerskyltar,
som är uppsatta på platserna där stugorna legat. Uppgif-
terna är till största delen hämtade och antecknade efter
folks minnesbilder eller sägner, som berättats för dem.
En del har dock kunnat kontrollerats genom kyrkoböc-
kerna. Men vi ber om överseende för eventuella fel och
även för uteblivna uppgifter.
För dem som vill göra en vandring och uppsöka platserna
och kanske forska vidare, är de kortfattade raderna tänkta
att vara en vägledning, samt att kasta ett minnets ljus över
de många ödetorpen i skogarna.
Varmt tack riktas till alla dem, som visat vägen och be-
rättat om de personer som bott i stugorna. Utan denna
välvilja och hjälpsamhet hade detta arbete varit omöjligt
att genomföra.
 .
Hökerum i oktober 1970.
Å Södra Vings Hembygdsförenings vägnar:
Jean Rydberg Cissi Sigurdson
 .
.
Förord till tredje omarbetade upplagan
Den nya upplagan av Ödetorp i Södra Ving har fått en
utförligare text och en noggrannare karta.
Genom forskning i husförhörslängder visade det sig att
många av torpen fanns redan i slutet på 1700- och början
av 1800-talen. Uppgifterna om soldattorpens nummer har
hämtats från kyrkböcker och från Älvsborgs regementes
museum.
De kvarnar som fanns i Viskans övre del har fått en egen
karta och text. Uppgifterna är hämtade från muntliga be-
rättelser men också från Kammarkollegiets arkiv.
Kopior på de gamla kvarnbeskrivningarna finns med i
boken. Två torparkontrakt från 1800-talets senare del är
också medtagna för att visa hur sådana kunde se ut.
Ritning av kartorna samt det mesta fältarbetet har utförts
av Ingrid och Gunnar Öhlund, forskning och översättning
har gjorts av Alvar Vidén och Ingrid Öhlund och tillsam-
mans med Bengt Samuelsson har dessa genomgått och
bearbetat materialet.
Vår förhoppning är att nyutgåvan skall väcka intresse och
stimulera till fortsatt hembygdsarbete.
.
Hökerum 1 juli 1982.
Å Södra Vings Hembygdsförenings vägnar:
Märtha Gustafsson Cissi Sigurdson
.
.
Vings by
lydde under Hökerums säteri
Brukarna av gårdarna i Vings by voro sk ”ökbönder”’.
Detta innebar att torparen (bonden) skulle göra dagsver-
ken på säteriet och medföra dragare, häst eller oxe. En
ök-torpare var förmer än en vanlig torpare.
.
Hökerums säteri ägdes på 1880-talet av Ture Brovall. Det
blev han som kom att utplåna Vings by och av byns ägor
skapa Nygården (nu Vings gård). Husen revs och alla
grunder och murstockar kördes ut på Mogdens is och
sjönk så ned i sjön. Vid lågt vattenstånd syns ännu sten-
högen, som är resterna av Vings by.
.
VINGS BY omfattade vid laga skifte åren 1846-48: Lille-
gården, Ledsgården, Klockaregården, Kartegården,
Bredgården, Östra Närabo, Vestra Närabo, Överbo Övre,
Överbo Nedre, Pastorsbostället, Ving Prästgården samt
Tåbol (frälsehemman).
.
HÖKERUMS SÄTERI omfattade enligt förteckning upp-
rättad 1894: Arnabo, Långholmen, V. Sjöslätt, Öndarp,
Svederna (torp), Björnkällan, Boga qvarn, Nabben, Övre
Nolqvarn eller ”Per vid Qvarn”, Slätthult och Tåbol.
.
Som exempel på hur torparkontrakt kunde vara utformade
inom Södra Vings socken från senare hälften av 1800-
talet återges här följande två avskrifter gällande torp-
lägenheterna Sjönnelund (se nr 49) och Lejonslund (se
nr 48).
.
.
Avskrift
Torparkontrakt från 1889
KONTRAKT
Till Torparen Alexander Andersson upplåtes härmed Torplägenheten
Sjönnelund under hemmanet Torp i Wings sochen, på års tid räknat från
denna dag motföljande villkor:
1a  Torparen Alexander Andersson antager densamma efter detta
kontrakt med denna dag i det skick detsamma nu befinnes, så till hus som
hägnader, och skall Torparen till lägenheten begagna såväl den förut
innehafda jord, dels den vid husen innehägnade och dels den vennena
uti såkallde Kubbaslätta, hvilket han sjelf får innehägna; och skall det
åligga Torparen att väl häfda och bruka jorden samt hålla hus och
hägnader i försvarligt skick.
2a  Erforderligt virke till hus och hägnaders vidmakthållande samt
nödig vedbrand och risbränsle erhåller Torparen af jordegarens skog
efter utsyning, äfvensom sommarbete för de kreatur som å lägenheten
vinterfödes, erhålles på skogen hulakärret.
3e  Torparen åligger att dels ansvara för de onera som af lägenheten
utgå; och dels till jordegaren årligen, i egen person, utgöra 2ne karl-
dagsverken i hvarje vecka på dess egen kost, samt dessutom under
bergningstiden, vid skeende tillsägelse, utgöra tolf karldagsverken då
kosten erhålles på gården; hvarförutan Torparens hustru är förbunden
attför jordegarens räkning årligen spinna 8 tt blånor eller 4 tt tågor,
samt aflemna 4 kappor lingon.
4e  Torparen tillförbindes att utom ofvan utsatta bestämde dagsverken,
till jordegaren vid skeende tillsägelse, i egen person utgöra arbets-
biträde med särskilde dagverken, deremot att han som ersättning er-
håller för hvarje sådant dagsverke från den 1 ste Maj till den 1 ste Okto-
ber 50 öre och den ofriga tiden af året 33 öre jemte kosten på stället;
och om han sjelf håller sig kosten erhåller han contant för hvarje dags-
verke från den 1 ste Maj till den 1 ste Oktober 75 öre och den öfriga
tiden af året 50 öre. Likaledes skall Torparens hustru vara skyldig att
på enahanda sätt, vid skeende tillsägelse utgöra arbetsbiträde emot det
att hon, jemte kosten på stället, erhåller från den 1 ste Maj till den 1 ste
Oktober 25 öre och den öfriga tiden af året 17 öre för hvarje dagsverke.
5e  Detta kontrakt skall fortfarande vara gällande på nu bestående år
såvida Torparen och hans hustru fullgöra alla sina skylldigheter efter
detta kontrakt, samt dessutom mot husbonde och des folk visa troket
höflighet och i allo ett ordentligt uppförande; men skulle någon för-
brytelse häremot på eller annat ske vore Torparen skyldig att utan
fordag eller vidare hörande, genast vid tillsägelse afträda Torpet.
Sålunda öfverenskommit, försäkras.
Torp den 14 Februari 1889 A. M. Pettersson
egare
Torpet tillträdes den 14 nästkommande Mars 1889
Med förestående kontrakt förklarar jag mig till alla delar nöjd, och för-
binder mig till des riktiga uppfyllande.
År och dag som ofvan
Alexander Andersson
Bevittnas af
Wiandt Andersson
Levin Niclasson
m. h. ip.
På baksidan av kontraktet står följande:
Efter som Pattron inte vill låta mig flyta
så får jag bedja Pettersson om ursäkt
för jag har tänkt att flyta
men det är omöjligt för mig
att komma i fråt.
Tecknar vänligen
H. A. Andersson
Hökerum
.
.
Avskrift
Torparkontrakt från 1894
KONTRAKT
Undertecknad upplåter härmed min under hemmanet Torp i Wings soc-
ken lydande torplägenhet Lejonslund till Carl Oskar Pettersson från
Källebacka under följande villkor:
la  Lägenheten tillträdes den 14 nästkommande Mars i då befintligt
skick och innehafves af torparen tills uppsägning å endera sidan sker,
med tillgodonjutande aflaga forlag.
2a  Torparen tillförbindes att väl häfda och bruka jorden samt under-
hålla hus och hägnader i försvarligt skick, hvartill virke erhålles på
hemmanet vid förefallande behof; och då nybyggnad tarfvas skall torpa-
ren dervid biträda med egen person hvarunder han erhåller kosten på
gården, äfvensom han under byggnadstiden är befriad eller eger qvitt-
ning för de ordinarie dagsverkena han eljest under samma tid skolat
utgöra.
3e  Nödig vedbrand erhåller torparen på hemmanets skog efter ut-
syning, äfvensom mulbete för de kreatur som å lägenheten vinterfödas.
4e  Såsom ersättning till jordegaren skall torparen årligen, i hvarje
vecka utgöra två mansdagsverken på dess egen kost; samt dessutom tolf
dagsverken om året på jordegarens kost vid skeende tillsägelse, deremot
att torparen erhåller ökar såväl till jordens brukning som framskaffande
af nödig vedbrand och risbränsle.
5e  Torparen är skyldig att vid jordegarens tillsägelse, förutom ofvan-
nämnde dagsverken, i egen person utgöra arbetsdagsverken, mot er-
sättning af en krona om dagen under Juli, Augusti och September måna-
der, 75 öre om dagen under Maj, Juni och Oktober månader, samt 50
öre om dagen under den öfvriga tiden af året, då kosten jemväl erhålles
på stället.
6e  Derest lämplig tillgång till löfhuggning finnes eger torparen år-
ligen hugga något löf till utfodring för får, dock efter egarens anvisning;
men sommarbetet för fåren lemnas icke annat än emot särskild er-
sättning.
Torp den 30 Oktober 1894.
A. M. Pettersson
Med förestående kontrakt förklarar jag mig nöjd och förbinder mig till
dess uppfyllande, försäkras, som ofvan.
C. O. Pettersson
På en gång närvarande vittnen:
J. Pettersson A. G. Pettersson
Mastdunga