Styrelse & Kommittéer

Förutom via styrelsen organiseras också föreningens arbete genom olika arbetskommitter. Dessa tillsätts genom beslut vid föreningens årsstämma. Val av ledamöter i respektive arbetskommitte väljs likaledes vid årsstämman. Behov av arbetskommitte inom olika verksamhetsområden varierar över tiden beroende på bla intresse och förutsättningar i övrigt.

Uppgift för respektive arbetskommitté:

– Att bevaka aktuellt verksamhetsområde och föreslå styrelse och förening åtgärder
– Att inom bygden intressera så många som möjligt för de uppgifter som verksamhetsområdet erbjuder och stimulera dem att hjälpa till att förverkliga målsättningen.

Öppna lista över medlemmar i Styrelse och kommittéer

Planerade styrelsemöten enligt innevarande verksamhetsår