Bogastugan

Den nya platsen för Bogastugan blev sockenallmänningen vid Tolkabro. Samma år som föreningen bildades flyttades stugan i december 1961 till sin nuvarande plats . Stugan sågades ner i 7 sektioner och kördes efter traktor och fogades sedan in på den färdigställda grunden. Under våren 1962 sattes takstol upp och 1 maj 1962 fanns taklagskransen på plats. ! juni var stugan under tak.. Spisen murades och panelen kom på plats under höstmånaderna 1962. Nästkommande vår ägnades åt inredningen, där man bla tapetserade väggarna med nygjorda tapeter efter gamla mönster.Bogastugan har tidigare varit en kvarnstuga till Boga kvarn belägen vid Vings kvarn utmed Viskan.  Viskans Kraft AB blev ägare till byggnaderna på Boga Kvarn i samband med att bolaget år 1916 köpt regleringsrätten i sjön Tolken. Bolaget arrenderade ut byggnaderna till mjölnare och bönder. I samband med att sista arrendet gick ut 1962 var Bolagets avsikt att riva Bogstugan med uthusbyggnader . Det var i detta skede som hembygdsföreningen bildades. Stugan skulle kunna räddas samtidigt skulle Södra Vings socken kunde ges en ny och traditionsrik samlingsplats för att främja bygdens kultur.  Viskans Kraft AB skänkte  då , år 1961, stugan till föreningen mot att den flyttades till en annan plats.

Bogastugan invigdes högtidligt den 25 augusti 1963.

Alltarbete med iordningsställande av Bogastugan på dess nuvarande plats möjliggjordes genom mer än 200 frivilliga dagsverken skänkta av sockenborna. Inredningen i stugan har också efterhand kompletterats med ”nya” möbler

Bogastugan är ett timrat hus av framkammarstyp, dvs den har farstu, kök stug- och framkammare. Fasaden består av lockpanel som är är målad faluröd och fönstren har kvadratisk form. Detta var vanligt lånt fram på 1800-talet och som troligen var husets ursprungliga fönstertyp. I ett uthus på stugans ursprungliga plats har återfunnits ett gammalt fönster efter vilka de nya rekonstruerats.

På taket ligger enkupigt tegel och förstutrappan bildas av naturliga stenhällar och rester av gamla kvarnstenar. Huset är omgivet av en mullbänk med perenna växter.

Spisen och skorstenen är murade efter modell i ett 1700-tals hus i Hällstad och efter äldre personers minnen om hur spisen sett ut före ombyggnaden vid 1800-talets slut. Den upptar hela hörnet vid stugans vägg mot köket och rymmer härd (valvspis) och bakugn .

Stugans äldsta historia är oviss. Man tror att den uppfördes omkring sekelskiftet 1800 och att man då använde timmer från någon äldre byggnad. På flera ställen kan man nämligen se att timret är skarvat och bär spår av en annan konstruktion. Den uppfördes vid Boga Kvarn och var avsedd som mjölnarstuga men har senare bebotts av både mjölnare och bönder.

Efter Bogastugans uppsättning hade föreningen under flera år sett sig om efter uthusbyggnader för att kunna få en mer fullständig gårdsbildning av 1800-tals typ. År 1967 skänkte syskonen Ögren en gammal timrad ladugård som låg på ders gård i Åkerhult Mastunga. Bild: Bo Arabäck